Events

यल महोत्सब २०६९ झाँकीव्यबस्था

चैत्र १५ गते

(क) नबही १२:०० बजे

तःननी, मिखबहाः, छाबहाः, नत्वाः, गाबहाः, मंगः, स्वठ, सलिछें,

(ख) धपगाः १२:००बजे

सलिछें ,नागबहाः, तलाछें, कोन्ती, चोबुगाहिटी, गछें, च्यासः, क्वय्लाछी, भिन्द्योलाछी, ओल्खु मंगः

(ग) पिलाछें १२:३० बजे

पिन्छें, सुबहाः, सको, चपत, कुतिसौगः, वल्खु, मंगः, नुगः, धालाछें, त्यागः,

(घ) दुपाः १२:०० बजे

त्यागः, हकत्वाः, लुखुसी, उबहाः, चाबहाः, हौगः, मंगः, सौगः, नुगः,

(ङ) बागर १२:३० बजे

लगनखेल, टंगः, हौगः, मंगः, गाबहाः, नत्वाः, पुच्वः, जावलाखेल

(च) पुच्वः १ः ००बजे

नत्वाः, गाबहाः, महापाः, मंगः, हौगः, इखालखु, अग्निसाल पूर्णचण्डी, तःढोका,  क्वय्नागणेद्यो

चैत्र १६ गते

(क) सलिछें १२: ००बजे

नबही, तःननी, मिखबहाः, छाबहाः, नत्वाः, गाबहाः, मंगः, सौगः, कुतिसौगः,

ओल्खु,  धपगाः

(ख) तलाछें १२:३०बजे

कोन्ती, कोबहा, भिलाछें, चोछें, भिन्द्योलाछी, वल्खु, मंगः ,धपगाः, सलिछें,नागबहाः

(ग) खपिन्छें १२:०० बजे

लोल, समाज, गुइतः, पिन्छें, सुबहाः, सको, नुगः, सौग, मंगः,  वल्खु, भिन्द्योलाछी,  क्वय्लाछी

(घ) त्यागः १२:००बजे

लुखुसी, उकुबहाः, चाबहाः, हौगः, इखालखु, मंगः, सौगः, नुगः धालाछें

(ङ) हकत्वाः १२:०० बजे

दुपाः, सको, लोल, वल्खु, मंगः, हौगः, चाबहाः, उकुबहाः, नुगः धालाछें

(च) इवाननी  १२:३० बजे

अग्निसाल, पुर्णचण्डी, गाबहाः, नत्वाः, छाबहाः, मिखाबहाः, तननीनबही,

सलिछें, स्वठ, मंगः, हौगः,

(छ) कुतिसौग  १२:३०बजे

यलमु, नुगः, उकुबहाः, चाबहाः, हौगः, इखालखु, गाबहाः, धपगाः, मंगः, ओल्खु

चैत्र १७ गते 

(क) च्वबुगाहिटी १२:००बजे

कोबहाः, मंगः, धपगाः, छाबहाः, मिखबहाः, तननी, नबही, नागबहाः, कोन्ती

(ख) सको: १२:३० बजे

नुगः, सौगः, मंगः, स्वठ, कोबहाः, चोबु,  गछें, च्यासः, समाज, चपत,

(ख) चोछें  १२:३० बजे

क्वय्लाछी, समाज, गुइतः, पिन्छें, सुबहाः, सको नुगः, सौगः, मंगः, स्वठ,  भिलाछें

(च) पुर्णचण्डी १२:००बजे

गाबहाः, नत्वाः, छाबहाः, मिखबहाः, तननी, नबही, सलिछें, स्वठ, मंगः,काय्गुननी, अग्निसाल

(छ) छुसिका १२:०० बजे

सौगः,चावहाः, ईवाननी, अग्निसाल, पूर्णचण्डी ,गाःबहाः ,मिखबहाः ,तःननी,नःबहीः, सलिछेँ, स्वठ, वल्खु

(ज) भिन्द्योलाछीः १२:०० बजे

क्वयलाछी, खपिन्छ, सौग, हखाः, मंगः, स्वठः कोबहाः, चोबुगाहिटी, गछें, च्यासः

(झ) क्वय्लाछी १२:००बजे

खपिन्छें, कुतिसौगः, वल्खु, मंगः, धपगा, सलिछें कोन्ती, चोबुगाहिटी, गछें,च्यासः

चैत्र १८ गते

(क) छाबहाः १२:०० बजे

मिखबहाः,  तननी, नबही, नागबहाः, कोन्ती, कोबहाः,स्वठ, मंगः, गाबहाः,

(ख) भेलाछें १२:०० बजे

क्वय्लाछी, समाज, गुइतः, पिन्छें, पिलाछें, दुपाः, त्यागः, हकत्वाः, धालाछें, नुगः, सौगः, मंगः, स्वठ, कोन्ती, कोबहाः

(ग) यलमु १२:३० बजे

सको, दुपा, हकत्वाः, धालाछें, नुगः, सौगः, मंगः,  स्वठ, भिलाछें,  क्वय्लाछी, खपिन्छें, कुतिसौगः

(घ) धालाछे १२:०० बजे

हकत्वाः, लुखुसी, उकुबहाः, चाबहाः, हौगः, मंगः, , धपगाः, सलिछें, स्वठ,ओल्खु, कुतिसौगः, सको,

(ड) चाबहाः १२:०० बजे

इवाननी, अग्निसाल, पूर्णचण्डी, गाबहाः, धपगाः, मंगः, ओल्खु कुतिसौगः,सौगः, नौर

(च) तःननी १२:३० बजे

नःबही, सलिछें, स्वठ, मंगः, ओल्खु, कुतिसौगः, सौगः, चाबहाः, हौगः, इखालखु, अग्निसाल ,पुर्णचण्डी, गाबहाः, मिखबहाः

चैत्र १९ गते

(क) च्यासः१२:०० बजे

समाज, गुइतः, पिन्छें, सुबहाः, सको, यलमु, कुतिसौगः, ओल्खु, मंगः, स्वठ, कोबहाः, चोबुगाहिट, गछें

(ख) सुबहा १:००बजे

यलम,सको,कुतिसौगः, ओल्खु, मंगः, स्वठ, भिलाछें, चोछें, क्वय्लाछी, समाज, गुइतः, पिन्छें

(ग) पिन्छें १२:०० बजे

पिलाछें, दुपाः,त्यागः, लुखुसी, उकुबहाः, चाबहाः, हौगः, मंगः, ओल्खु ,कुतिसौगः, सको, सुबहाः

(घ) काय्गुननी १२:३० बजे

पूर्णचण्डी, गाबहाः, नत्वाः, छाबहाः, मिखबहाः, तननी, नबही, सलिछें, स्वठ, मंगः, हौगः, इखालखु

(ड) अग्निसाल १२:०० बजे

पुर्णचण्डी, गाबहाः, धपगाः, मंगः, ओल्खु, कुतिसौगः, सौगः, चाबहाः, इवाननी,

(च) मिखबहाः १२:३० बजे

तःननी, नबही, नाबहाः, कोन्ती, कोबहाः, स्वठ, मंगः, हौगः, इखालखु, गाबहाः

(छ) नत्वाः १२:०० बजे

छाबहाः, मिखबहाः,तननी, नबही, नागबहाः, कोन्ती, कोबहाः, स्वठ, मंगः, महापाः, गाबहाः

चैत्र २० गते

(क) कुछेननी १२:०० बजे

नत्वाः, छाबहाः, मिखाबहाः, तननी, नबही, नागबहाः, कोबहाः,स्वठ, मंगः, महापाः, गाबहाः

(ख) गछेंः १२:०० बजे

च्यासःः, क्वय्लाछी, गुइतः, पिन्छें, सुबहाः, सको, कुतिसौग, ओल्खु, मंगः,स्वठ, कोबहाः, चोबुगाहिटी

(ग) लोल १२:३० बजे

चपत, सको, नुगः, उकुबहाः, चाबहाः, हौगः, इखालखु धपगाः, मंगः, ओल्खु,कुतिसौग

(घ) गुइत १२:०० बजे

पिन्छें, पिलाछें, त्यागः, धालाछें, नुगः, सौगः, मंगः, ओल्खु, कुतिसौगःलोल, समाज

(ड) ओल्खु १२:०० बजे

कुतिसौगः, सौगः, मंगः, गाबहाः, नत्वाः, छाबहाः, मिखबहाः, तःननी,नःबही, सलिछें, धपगाः,

(च) लँुखुसी १:०० बजे

उकुबहाः, चाबहाः, इवाननी, अग्निसाल, गाबहाः, धपगाः, ओल्खु, लोल, चपत,नुगः

Comments are closed.